четвъртък, 25 септември 2014 г.

Дурга-дватришан-нама-мала (Garland of 32 names of Durga)


    © Elenikindia

Ето как изглеждат и се произнасят тридесет и двете имена на Дурга. Това е една от най-погрешно превежданите и изписвани мантри в нета. Може да я намерите във всевъзможни варианти, кой от кой по-грешен и "дообогатяван" от лични интерпретации. Всяка мантра по традиция има три основни тела. Първото от тях се нарича физическо и предполага спазването на качеството на отделните звуци - дали е дълъг или кратък гласен, съгласен с придихание или без, мек или твърд, звучен или безвучен, със назал или без. Ако допускаме грешки още на това ниво, можем да мантруваме с дни и седмици, но това не ще доведе до сериозни успехи, защото в основата е нарушена соничната конструкция на мантрата. Със същия успех можем да вземем коя да е българска дума или комбинация от думи (примерно "ала-бала портокала") и да очакваме постигане на вътрешна трансформация с многократното ѝ повторение.

दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी 
दुर्गमच्छेदिनी  दुर्गसाधिनि दुर्गनाशिनी 
दुर्गतोद्धारिणी  दुर्गनिहन्त्रि दुर्गमापहा 
दुर्गमज्ञानदा  दुर्गदैत्यलोकदवानला 
दुर्गमा  दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरुपिणी 
दुर्गमार्गप्रदा  दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता
 दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी  
दुर्गमोहा  दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरुपिणी 
दुर्गमासुरसंहन्त्री  दुर्गमायुधधारिणी 
दुर्गमाड्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्‍वरी 
दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी 

Дурга Дургатир-шамани Дургапад-виниварини 
Дургам-аччхедини  Дурга-садхини Дурга-нашини 
Дургатод-дхарини Дурга-нихантри Дургам-апаха 
Дургама-джнанада  Дурга-дайтяа-лока-даванала
Дургама Дургам-алока Дургаматма-сварупини 
Дурга-марга-прада  Дургама-видя Дургам-ашрита 
Дургама-джнана-санстхана Дургама-дхяна-бхасина 
Дурга-моха Дургама-га Дургам-артха-сварупини 
Дургам-асура-санхантри Дургама-юдха-дхарини 
Дургам-анги Дургамата  Дургамя Дургамешвари 
Дурга-бхима Дурга-бхамa Дурга-бха Дурга-дарини


Анализ:

Обърнете внимание, че има разлика между думите दुर्ग (дурга) и दुर्गा (дургаа). В първия случай, с кратко "а" в краесловие, думата означава "демон", а във втория, с дълго "а", името на богинята. Дурга като съществително означава още "трудност", "изпитание", затова и повечето нейни епитети носят тази семантика.

१) दुर्गा - Дурга ( от "дур" + "га") - труднодостижима

२) दुर्गार्तिशमनी - Дургатиршамани (  от "дургати" беда/ страдание и "шамани", причастие на гл. корен "шам" - успокоявам; утешавам ; убивам): - намаляваща/премахваща трудностите

३) दुर्गापद्विनिवारिणी - Дургападвиниварини ( от "дургапад" - изпитание/труден момент "виниварини" - причастие от "ни-ври";  "отстранявам;отблъсквам") - отстраняваща трудните моменти

४) दुर्गमच्छेदिनी - Дургамаччхедини ("аччхедани", която е неразчленим; неразделим; от чхеда "деление") Дурга Неразчленимата

५) दुर्गसाधिनि - Дургасадхини ( садхини ; причастие от гл. "садх"; постигам/успявам) - Дурга Успяващата

६) दुर्गनाशिनी - Дурганашини ( Дурга - с кратко "а" е име на демона, който богинята убива; нашини от гл. корен "наш" ; унищожавам) - унищожаващата демони

७) दुर्गतोद्धारिणी - Дургатоддхарини (Дургата "мизерия"/ "страдание" + уддхарини "повдигаща"/"премахваща") - елеминираща страданията

८) दुर्गनिहन्त्रि - Дурганихантри ( нихантри "унищожаващ препятствията") - унижожителката на препятствия

९) दुर्गमापहा - Дургамапаха ( апаха, друг епитет със значение на "премахващ" ; дургам "трудност"/трудна ситуация - отблъскващата трудностите

१०) दुर्गमज्ञानदा - Дургамаджнанада - ( джнана "знание" + суфикс "да" със значение на "даряваща"; NB!!! на много места ще го видите и чуете, включително от съвременни индийци да се произнася Дургамагянада, но това категорично говори за "хиндиезация" на санскритските термини, която много съвременни индийци неволно правят, бидейки носители на двата езика. Правилното е със звука "джна", както е в санскрит.

११) दुर्गदैत्यलोकदवानला - Дурга-дайтяа-лока-даванала ( дайтя - "демон"; лока - "свят", а даванала - изпепеляваща) Изпепеляваща света на демоните

१२) दुर्गमा - Дургама - Недостъпната

१३) दुर्गमालोका - Дургамалока ( алока - "виждаща" ; дургам - "трудност") - съзиращата трудностите

१४) दुर्गमात्मस्वरुपिणी - Дургаматмасварупини (атма - "висшата същност на Аза" ; сварупини - "приемаща формата" - въплъщаваща се в (труднодостъпния) атман

१५) दुर्गमार्गप्रदा - Дургамаргапрада ( дурга марга - "труден път" ; прада - "даваща" (причастие) -
даряваща трудния, но духовен път

१६) दुर्गमविद्या - Дургамавидя ( дургам - "труднопостижим" ; видя - "знание") - която е труднопостижимото знание

१७) दुर्गमाश्रिता - Дургамашрита ( ашрита - "търсен като убежище; прибягващ до убежище) - която е търсена като убежище

१८) दुर्गमज्ञानसंस्थाना - Дургамаджнанасанстхана ( джнана - "знание" ; санстахана - " обител") - която е обител на труднопостижимото знание

 १९) दुर्गमध्यानभासिनी  - Дургамадхянабхасина - ( дхяна - "медитация" ; бхасини - "сияен") - която е сияйната (светлина на) медитацията

 २०) दुर्गमोहा - Дургамоха ( моха - илюзия ; опиянение ; загуба на съзнание) - която е илюзията на ума
 २१) दुर्गमगा - Дургамага - ( дургам - "труден"; га - " за достигане") - която е трудна за достигане

 २२) दुर्गमार्थस्वरुपिणी - Дургамартхасварупини ( артха - "богатство", но и "смисъл" ; сварупини - "приемаща формата"; "олицетворение на") - която е олицетворение на богатството/смисъла

२३) दुर्गमासुरसंहन्त्री - Дургамасурасанхантри ( асура - "демон" ; санхантри - "унищожаващ") - която унищожава трудните за достигане демони

२४) दुर्गमायुधधारिणी - Дургамаюдхадхарини ( юдха - "война, битка" ; дхарини - "поддържаща" ; "водеща") - която  е водеща трудни битки

२५) दुर्गमाड्गी - Дургаманги ( анги - "тяло") - която има недостижимо/ могъщо тяло

२७) दुर्गमता - Дургамата  - която е състоянието на недостижимост

२७) दुर्गम्या - Дургамя - която е недостижима

२८) दुर्गमेश्‍वरी - Дургамешвари - която е труднодостижимата господарка

२९) दुर्गभीमा - Дургабхима - (бхима - "страховит" ; със зловещ вид) - която е страховита

३०) दुर्गभामा - Дургабхама ( бхама - "гневен") - която е много гневна

३१) दुर्गभा - Дургабха ( бха - "сияние") - която е сиянието

३२) दुर्गदारिणी-  Дургадарини ( дарини - "разкъсваща" ; дурга - "трудност") - разкъсваща трудностите

 

1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...