четвъртък, 18 март 2010 г.

Футбол йога ( Football yoga)Най-старото свидетелство за този необикновен спорт намираме в епоса Махабхарата, който повествовава за футболната вражда между агитките на Каурава и Пандава.
 

В стари времена той се играел ментално - топката била движена и насочвана със силата на мисълта (МАНАС), ала с упадъка на човешките нрави западнали и свръхспособностите (СИДДХИ). Днес макар и деградирала, играта продължава да е средство за решаване на спорове и ежби между старите духовни школи. Духовните противници загряват преди мача с упражнения по задвижване на чакрите, след което опушват със сандалови и жасминови благовония "зеления тепих", изливат мляко и мед върху топката - символ на безмерната, единосвързана и единомислеща вселена (ВИШВА) - и прошепват няколко мантри над обувките си, за да им вдъхнат усет към гола.

Сетне противниците се втурват един срещу друг, раздавайки тупалки наслуки с помощта на характерните за всеки аскет тояга и канче. Първият от петте велики обета, НЕ-НАСИЛИЕТО, се нарушава още в началото на играта. Играчите си разменят обидни реплики, най-вече по адрес на съпругите и майките на тачените от тях божества. Някои не могат да понесат горчилката и прибягват до ритуално убийство чрез гладуване (САЛЛЕКХАНА). Обидите прерастват в мелета от магически заклинания, а върху игрището се излива рой огнени стрели и дъжд от змии и гущери.------
I have never doubted that football and yoga have ancient roots. Probably in ancient times the ball would be directed by the power of mind (MANAS) but along with the decline of values and human character decayed the supernatural abilities (SIDDHI). Today despite being degraded, the game is still an important means among the ascetics of solving quarrels and strifes between the old spiritual schools.
The spiritual opponents warm up (TAPAS) before the game with exercises for twirling the chakras. After that they smudge teh green field with the aroma of sandal and jasmine tree, pour milk above the sacred ball, symbol of the omnipotent and omniscient universe (VISHVA) and whisper a few mantras upon their boots, so that they get motivated for victory.

The opponents rush against each other, giving random blows with the typical for every ascetic staff and mug. The first from the five sacred vows, NON-VIOLENCE, is broken at the beginning of the game. Some players throw each other offences concerning the wives and mothers of the Gods, they are devoted to. Some cannot stand the pain and resort to ritual suicide by starving (SALLEKHANA). The insults lead to a mixed-up fight with magical formulas, which results into the evocation of a torrent of flying fiery arrows and blazing snakes and lizards that flood the stadium.

It is a spectacular event that will give you a bristling feeling.

This article doesn't intend to offend nobody's religion and personal beliefs

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...